Prejsť na obsah

Pravidlá ochrany súkromia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O COOKIES

/ Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov

poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a poučenie o cookies Internetového obchodu https://www.futurecoffee.eu /


I. Prevádzkovateľ


1.1.Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:


Obchodné meno: Future Home s.r.o.
Sídlo: Tajovského 12, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 34792/S
IČO: 51830604

DIČ: 2120807106
Bankový účet: SK3211000000002941058940

Predávajúci nie je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/


1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prevádzkovateľa je:


Email: info@futurecoffee.eu

Tel. č.: +421940303232


1.3.Adresa Prevádzkovateľa k zasielaniu písomností:


Future Home s.r.o.,Tajovského 12, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika


1.4.Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe - ( Kupujúcemu ), od ktorej Prevádzkovateľ ( Predávajúci ) získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia:


II. Odkazy


2.1.Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídle Predávajúceho.

2.2.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.


III. Ochrana osobných údajov a používanie cookies. Poučenie a vysvetlenie súborov cookies, scripts, a pixels

3.1. Prevádzkovateľ webového sídla uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies, scripts a pixels: 

3.1.1.Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať

Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení.

Pixels  je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa ukladajú rôzne údaje.

3.1.2.Cookies sa delia

Technické alebo funkčné cookies – zabezpečujú správne fungovanie webového sídla Prevádzkovateľa a jeho používanie. Tieto cookies sú používané bez súhlasu.

Štatistické cookies – Prevádzkovateľ získava štatistiky ohľadom používania svojich webových stránok. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.

Marketingové / Reklamné cookies – Používané na vytváranie reklamných profilov a obdobných marketingových aktivít. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.

3.2.Ako kontrolovať súbory cookies:

3.2.1.Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. 

3.3.Webové sídlo Prevádzkovateľa používa tieto súbory cookies,:

Všetky Prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke https://www.cookieserve.com/ a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa: https://www.futurecoffee.eu Technické alebo funkčné cookies – k informácii pristupuje Prevádzkovateľ webového sídla. Dobra trvania cookies 5 rokov.

Štatistické cookies - k informácii pristupuje Prevádzkovateľ webového sídla. Dobra trvania cookies 5 rokov.

Marketingové a reklamné cookies - k informácii pristupuje Prevádzkovateľ webového sídla. Dobra trvania cookies 5 rokov.

3.3.1.Cookies sprístupňované tretím stranám:

Google analytics, Google ADS: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Facebook Pixels: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete https://www.facebook.com/about/privacy/


IV. Spracúvané osobné údaje


4.1.Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, domáce telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, fakturačná adresa, dodacia adresa údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.


V. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad ochranou osobných údajov


5.1.Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných  údajov v súlade s Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Kontakt: info@futurecoffee.eu


5.2.Prevádzkovateľ, je zároveň Predávajúcim v zmysle pojmu ustanovenom vo Všeobecných obchodných podmienkach tejto internetovej lokality.


VI. Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby a doba spracovávania osobných údajov


6.1.Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú najmä:


6.1.1.evidencia, tvorba a spracovanie zmlúv a údajov klientov za účelom uzatvárania zmlúv s tretími osobami.


6.1.2.spracovanie účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou Prevádzkovateľa.


6.1.3.dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov napr. podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších príslušných predpisov.


6.1.4.činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti so splnením žiadosti, objednávky, zmluvy a obdobných inštitútov Dotknutej osoby.


6.1.5.Newslettter, marketingové a obdobné reklamné aktivity Prevádzkovateľa. V prípade udelenia súhlasu Dotknutej osoby Prevádzkovateľovi s marketingovými a obdobnými reklamnými aktivitami.6.2.Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva iba po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie v zmysle zákonných lehôt, ktoré Prevádzkovateľovi ukladajú právne predpisy. V prípade ak Dotknutá osoba súhlasila so zasielaním reklamných emailov a obdobných ponúk osobné údaje Dotknutej osoby sú spracúvané na tieto účely až do času dokedy Dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá. Najdlhšie však po dobu 10 rokov.


VII. Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby


7.1 V prípade, že Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov založené na súhlase Dotknutej osoby, toto spracúvanie bude zahájené až po udelení daného súhlasu Dotknutou osobou.


7.2.V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby pre účely jednania o predzmluvných vzťahoch a uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, a stým súvisiaceho doručenia tovaru, produktu alebo služby. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje pre riadne plnenie kúpnej zmluvy, v opačnom prípade nie je možné plnenie zabezpečiť. Osobné údaje pre daný účel sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby.


VIII. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov


8.1.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť: 


8.1.1.štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa.


8.1.2.osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre Prevádzkovateľa. 


8.1.3.obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


8.1.4.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov kupujúcim a tretím osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a ďalšie platobné metódy.


8.1.5.Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v prípade ak tak ustanoví zákon. Pričom osobné údaje budú Prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.


8.1.6.Zoznam tretích subjektov - sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje Dotknutej osoby:


Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498 – tretí subjekt zabezpečujúci prepravné služby


STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED, C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin, D01 H104, Ireland - tretí subjekt zabezpečujúci platobnú bránu


Global Payments s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, IČ: 50 010 301 - tretí subjekt zabezpečujúci platobnú bránu


PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24, Boulevard Royal, 2449, LUXEMBOURG, Luxembourg - tretí subjekt zabezpečujúci platobnú bránu


MOJA ÚČTOVNÍČKA s.r.o., Sládkovičova 72 974 05 Banská Bystrica – tretí subjekt zabezpečujúci účtovníctvo


IX. Informácia o poskytovaní osobných údajov do tretích krajín a dobe ich uchovávania: 


9.1.Neuplatňuje sa. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje osôb do tretích krajín. 


X. Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:


10.1.Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva, pričom:


10.1.1.Bodom 10.1 nie sú dotknuté ďalšie práva Dotknutých osôb.


10.1.2.Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia, ktorého obsahom je:


právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie či spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, a ak áno tak v akom rozsahu. Zároveň ak sú spracúvané, ma právo zistiť ich obsah a žiadať od Prevádzkovateľa informácie o dôvode ich spracúvania, najmä informácie o: Dôvode ich spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie, o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu, o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


10.1.3.právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.


10.1.4.právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je právo: aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby. právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby, právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia, ktorého obsahom je:


10.1.5.právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa dotýkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;


10.1.6.právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia  nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:


10.1.7.na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie.


10.1.8.na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.


10.1.9.z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia.


10.1.10.na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;


10.1.11.právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, ktorého obsahom je:


10.1.12.právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;


10.1.13.právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;


10.1.14.právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;


10.1.15.právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je: právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie, právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;


10.1.16.právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého obsahom je: právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:


a/ sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne

b/ sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne:


10.1.17.právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;


10.1.18.právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;


10.1.19.právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:


10.1.20.právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;


10.1.21.v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov


10.1.22.právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;


10.1.23.v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií;


10.1.24.právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;


10.1.25.právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je:


10.1.26.právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie, alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, 


10.1.27.povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby.


XI. Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:


11.1.Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente).


XII. Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:


12.1.Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.


12.2.Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Tel. kontakt: +421 /2 3231 3214, Email: statny.dozor@pdp.gov.sk, 


XIII. Informácie súvisiace s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:


13.1.Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia, t. j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu. Neuplatňuje sa.

XIV. Zmluvné podmienky marketingového programu pre správy SMS / MMS


(ďalej len „My“, „My“, „Náš“) ponúka program pre zasielanie mobilných správ („Program“), ktorého použitie a účasť na ňom zaväzujete, s výhradou týchto podmienok a podmienok pre mobilné správy („zmluva“) ). Program alebo ktorúkoľvek z jeho funkcií môžeme bez upozornenia upravovať alebo rušiť. Táto dohoda sa obmedzuje na program a nemá za cieľ upravovať ďalšie Podmienky alebo Zásady ochrany súkromia, ktoré môžu upravovať vzťah medzi vami a nami v iných kontextoch. Túto dohodu môžeme tiež kedykoľvek upraviť a vaše ďalšie používanie programu po dátume účinnosti akýchkoľvek takýchto zmien bude predstavovať váš súhlas s týmito zmenami.

Program umožňuje používateľom prijímať mobilné správy SMS / MMS prihlásením sa do programu, napríklad prostredníctvom online alebo aplikačných predplatných formulárov. Váš súhlas s prijímaním automatizovaných marketingových textových správ sa nevyžaduje ako podmienka nákupu akéhokoľvek tovaru alebo služieb. Bez ohľadu na metódu prihlásenia, ktorú ste použili na pripojenie sa k programu, súhlasíte s tým, že táto dohoda sa vzťahuje na vašu účasť v programe. Ak ste sa prihlásili, Program poskytuje aktualizácie, výstrahy, informácie, propagačné akcie, špeciálne ponuky a ďalšie marketingové ponuky (napr. Zľavy na produkty) od prostredníctvom textových správ cez vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb po mobilné číslo, ktoré ste poskytli. Mobilné správy SMS / MMS sa môžu odosielať pomocou automatizovaného systému vytáčania telefónov alebo inej technológie. Frekvencia správ sa líši. Ste zodpovední za všetky poplatky spojené s textovými správami, ktoré vám účtuje váš poskytovateľ bezdrôtových sietí. Môžu sa účtovať poplatky za správy a dáta.

Ak si neprajete pokračovať v účasti na Programe alebo prestanete súhlasiť s touto Zmluvou, zaväzujete sa odpovedať STOP na každú mobilnú správu od nás, aby ste sa mohli z programu odhlásiť. Môžete dostať ďalšiu mobilnú správu potvrdzujúcu vaše rozhodnutie deaktivovať. Rozumiete a súhlasíte s tým, že predchádzajúce možnosti sú jediné rozumné spôsoby zrušenia. Rozumiete tiež a súhlasíte s tým, že akýkoľvek iný spôsob zrušenia, okrem iného aj zasielanie textových slov, ktoré nie sú uvedené vyššie, alebo verbálne požiadanie niektorého z našich zamestnancov, aby vás odstránil z nášho zoznamu, nie je primeraným prostriedkom na zrušenie. .

V prípade akýchkoľvek otázok napíšte „POMOC“ na číslo, z ktorého ste dostali správy. Môžete nás tiež kontaktovať a požiadať o ďalšie informácie. Ak sa chcete odhlásiť, postupujte podľa vyššie uvedených postupov.

Akékoľvek telefónne číslo, ktoré používame na prevádzkovanie programu, môžeme kedykoľvek zmeniť a o týchto zmenách vás budeme informovať. Beriete na vedomie, že správy, vrátane akýchkoľvek požiadaviek STOP alebo HELP, ktoré pošlete na telefónne číslo, ktoré sme zmenili, nemusia byť prijaté a nebudeme zodpovední za splnenie požiadaviek podaných v týchto správach.

Bezdrôtoví operátori podporovaní programom nie sú zodpovední za oneskorené alebo nedoručené správy. Súhlasíte s tým, že nám poskytnete platné mobilné číslo. Súhlasíte s tým, že budete s nami udržiavať presné, úplné a aktuálne informácie týkajúce sa prijímania správ, okrem iného aj bezodkladným oznámením, že zmeníte číslo svojho mobilného telefónu.

Zaväzujete sa odškodniť, brániť a chrániť nás pred akýmikoľvek nárokmi, zodpovednosťou, škodami alebo nákladmi tretích strán vyplývajúcimi z vášho používania programu alebo z toho, že nám poskytnete telefónne číslo, ktoré nie je vaše. Ak kedykoľvek chcete prestať používať číslo mobilného telefónu, ktoré bolo použité na prihlásenie na odber programu, vrátane zrušenia vášho plánu služieb alebo predaja alebo prevodu telefónneho čísla na inú stranu, súhlasíte s tým, že dokončíte proces odhlásenia. uvedené vyššie pred ukončením používania čísla mobilného telefónu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že váš súhlas je povinnou súčasťou týchto zmluvných podmienok. Ďalej súhlasíte s tým, že ak zmeníte svoje telefónne číslo bez toho, aby ste nás o tejto zmene upovedomili, súhlasíte s tým, že budete zodpovedať za všetky náklady (vrátane poplatkov za právne zastúpenie) a záväzky, ktoré vzniknú nám alebo akejkoľvek strane, ktorá pomáha pri doručení SMS / MMS správy pre mobilné telefóny, na základe sťažnosti vznesenej jednotlivcom (osobami), ktorému je toto mobilné telefónne číslo neskôr pridelené. Táto povinnosť a dohoda zostávajú v platnosti aj po zrušení alebo ukončení vašej dohody o účasti na ktoromkoľvek z našich programov.

Súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovední za neúspešné, oneskorené alebo nesprávne nasmerované doručenie akýchkoľvek informácií zaslaných prostredníctvom programu, akýchkoľvek chýb v týchto informáciách a / alebo za akékoľvek kroky, ktoré môžete alebo nemusíte podniknúť na základe spoľahnutia sa na tieto informácie alebo službu.

Platformu nesmiete používať ani s ňou pracovať, ak máte menej ako trinásť (13) rokov. Ak používate alebo pracujete s Platformou a máte trinásť (13) až osemnásť (18) rokov, musíte mať na to povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu. Používaním alebo zapojením sa do Platformy beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie ste mladší ako trinásť (13) rokov, máte menej ako trinásť (13) rokov


XV. Záverečné ustanovenia

14.1.Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov a poučenia o cookies tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne Webového sídla  Predávajúceho.

14.2.Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webovom sídle predávajúceho 01.09.2022

 

Limitovaná produkcia

Naša káva je limitovaná mesačne napraženými kilami

Zásada čerstvého praženia

Každé odoslané balenie obsahuje len čerstvo praženú kávu

Ste súčasťou komunity

Pri pití Future Coffee si naša komunita dobrosrdečných ľudí posiela energiu.

Expresné DPD dodanie

Všetko začne po prvej šálke ktorú môžete mať u Vás už od 24h